iphone12

ปฏิทินในเชิงธุรกิจ

ติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญข่าวประชาสัมพันธ์และตัวบ่งชี้ตลาดเพื่อช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางของตลาด Forex

เวลา
เวลาที่เหลือ
ภูมิภาค
เหตุการณ์/ตัวชี้วัด
หน่วยเงิน
มูลค่า
พยากรณ์
ก่อนหน้า/
ย้อนหลังอีกครั้ง
ลำดับความสำคัญ
วันจันทร์ 12.04.2021
02:50
none
Japan (JPY)
Bank Lending (Mar)
Year
6.3%
 
6.2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Mar)
Year
1.0%
0.5%
-0.6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Mar)
Month
0.8%
0.4%
0.6%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Mar)
Month
 
 
1,4%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Mar)
Year
 
 
2,3%
+
09:00
none
Japan (JPY)
65,0%
 
36,7%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
-2,61B
-2,58B
-1,87B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
13,4%
 
12,7%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
11:00
none
China (CNY)
9,4%
9,6%
10,1%
+
11:00
none
China (CNY)
2.730,0B
2.450,0B
1.360,0B
+
11:00
none
China (CNY)
12,6%
12,6%
12,9%
+
11:38
none
China (CNY)
3.340,0B
3.700,0B
1.710,0B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-2,9%
-5,4%
-5,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
3,0%
1,5%
-5,2%
+
15:00
none
Russia (RUB)
205,00%
 
-3,80%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
-0,629%
 
-0,632%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
-0,630%
 
-0,625%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
-0,633%
 
-0,621%
+
16:00
none
UK (GBP)
 
 
 
+
17:30
none
Canada (CAD)
 
 
 
+
18:00
none
USA (USD)
IMF Meetings
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
0,040%
 
0,035%
+
18:30
none
USA (USD)
0,376%
 
0,355%
+
20:00
none
USA (USD)
0,020%
 
0,020%
+
20:00
none
USA (USD)
1,680%
 
1,523%
+
20:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance (Mar)
 
 
-311,0B
+
21:00
none
USA (USD)
-660,0B
-658,0B
-311,0B
+
วันอังคาร 13.04.2021
01:00
none
New Zealand (NZD)
-13%
 
-6%
+
01:00
none
New Zealand (NZD)
93,3%
 
95,1%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
0,9%
 
-2,5%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
5,1%
 
-5,3%
+
02:01
none
UK (GBP)
20,3%
 
9,5%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1.949,5T
 
1.942,7T
+
02:50
none
Japan (JPY)
9,5%
 
9,6%
+
04:30
none
Australia (AUD)
15
 
18
+
04:30
none
Australia (AUD)
25
 
17
+
06:00
none
China (CNY)
30,6%
35,5%
60,6%
+
06:00
none
China (CNY)
38,1%
21,6%
22,2%
+
08:00
none
Sweden (SEK)
8,4%
 
8,7%
+
09:00
none
UK (GBP)
-4,3%
-1,9%
-6,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
1,6%
0,6%
0,0%
+
09:00
none
UK (GBP)
1,0%
0,5%
-1,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
-3,5%
-4,5%
-4,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
1,3%
0,5%
-2,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
-4,2%
-5,1%
-5,0%
+
09:00
none
UK (GBP)
-16,44B
-10,40B
-12,59B
+
09:00
none
UK (GBP)
-10,73B
-4,05B
-4,46B
+
09:00
none
UK (GBP)
0,4%
0,6%
-2,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
-7,8%
-7,3%
-8,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
-1,6%
 
-1,4%
+
09:00
none
UK (GBP)
-1,9%
 
-1,9%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
1,7%
 
1,4%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
4,4%
 
2,3%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
8,8%
8,9%
11,3%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
4,6%
 
2,6%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
3,4%
 
0,6%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,2%
0,7%
1,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
-0,6%
-2,3%
-2,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-48,8
-53,0
-61,0
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
70,7
79,0
76,6
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
66,3
 
74,0
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-0,516%
 
-0,506%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-0,562%
 
-0,524%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
-8,7%
 
-14,3%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
0,8%
-1,9%
-8,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
1,470%
+
13:00
none
USA (USD)
98,2
 
95,8
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,17%
 
-0,22%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian 7-Year BTP Auction
 
 
0,31%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
0,12%
 
0,72%
+
14:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
0,3%
0,2%
0,1%
+
15:30
none
USA (USD)
1,6%
1,5%
1,3%
+
15:30
none
USA (USD)
271,21
 
270,30
+
15:30
none
USA (USD)
2,6%
2,5%
1,7%
+
15:30
none
USA (USD)
0,6%
0,5%
0,4%
+
15:30
none
USA (USD)
264,88
264,69
263,01
+
15:30
none
USA (USD)
264,79
 
263,16
+
15:30
none
USA (USD)
0,71%
 
0,55%
+
15:30
none
USA (USD)
0,1%
0,1%
-1,2%
+
15:55
none
USA (USD)
13,2%
 
10,6%
+
16:00
none
UK (GBP)
-1,5%
 
-1,6%
+
16:46
none
China (CNY)
13,80B
52,55B
103,25B
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
18:00
none
USA (USD)
0,2%
 
0,2%
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
2,320%
 
2,295%
+
22:15
none
China (CNY)
NBS Press Conference
 
 
 
+
22:15
none
USA (USD)
 
 
 
+
23:30
none
USA (USD)
-3,608M
-2,154M
-2,618M
+
วันพุธ 14.04.2021
01:45
none
New Zealand (NZD)
674
 
550
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
-98,60%
 
-98,70%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-8,5%
2,8%
-4,5%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-7,1%
2,3%
1,5%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
0,2%
-0,2%
-2,4%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
2,0%
 
15,9%
+
03:30
none
Australia (AUD)
6,2%
 
2,6%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
0,25%
0,25%
0,25%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
 
 
 
+
09:15
none
Japan (JPY)
 
 
 
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
1,3%
1,3%
1,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
1,0%
1,0%
1,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
1,9%
1,9%
-0,6%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
1,2%
1,2%
-0,1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
10:30
none
Sweden (SEK)
1,7%
1,7%
1,4%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
0,2%
0,1%
0,3%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
0,2%
0,1%
0,3%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
1,9%
1,9%
1,5%
+
11:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
11:30
none
UK (GBP)
-0,7%
 
4,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-1,0%
-1,1%
0,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-1,6%
-0,9%
0,1%
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
0,220%
 
0,210%
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
2,3%
-1,8%
-3,7%
+
14:00
none
USA (USD)
3,27%
 
3,36%
+
14:00
none
USA (USD)
-3,7%
 
-5,1%
+
14:00
none
USA (USD)
279,5
 
283,6
+
14:00
none
USA (USD)
667,7
 
693,5
+
14:00
none
USA (USD)
2.916,7
 
3.068,8
+
14:45
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
2,1%
1,0%
1,6%
+
15:30
none
USA (USD)
1,2%
1,0%
1,3%
+
15:30
none
USA (USD)
9,1%
 
5,2%
+
15:30
none
USA (USD)
6,9%
 
3,0%
+
15:31
none
Ukraine (UAH)
-0,3B
 
0,0B
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
17:30
none
USA (USD)
-5,889M
-2,889M
-3,522M
+
17:30
none
USA (USD)
0,007M
 
0,103M
+
17:30
none
USA (USD)
0,443M
 
-0,141M
+
17:30
none
USA (USD)
0,346M
 
-0,735M
+
17:30
none
USA (USD)
0,004M
 
-0,099M
+
17:30
none
USA (USD)
-2,083M
0,971M
1,452M
+
17:30
none
USA (USD)
0,336M
 
-0,060M
+
17:30
none
USA (USD)
-0,028M
 
-0,339M
+
17:30
none
USA (USD)
1,0%
0,4%
0,1%
+
17:30
none
USA (USD)
0,309M
0,786M
4,044M
+
17:30
none
UK (GBP)
 
 
 
+
19:00
none
USA (USD)
59,00
 
54,47
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
19:00
none
ZAR (ZAR)
 
 
 
+
20:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
22:45
none
USA (USD)
 
 
 
+
23:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
วันพฤหัสบดี 15.04.2021
01:05
none
USA (USD)
 
 
 
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
External Migration & Visitors (Feb)
 
 
-98,70%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
0,0%
 
-0,9%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1.714,4B
 
375,1B
+
02:50
none
Japan (JPY)
640,9B
 
977,6B
+
04:00
none
Australia (AUD)
3,2%
 
4,1%
+
04:00
none
Japan (JPY)
 
 
 
+
04:30
none
Australia (AUD)
70,7K
35,0K
88,7K
+
04:30
none
Australia (AUD)
-20,8K
 
89,1K
+
04:30
none
Australia (AUD)
66,3%
66,1%
66,1%
+
04:30
none
Australia (AUD)
5,6%
5,7%
5,8%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
1,7%
1,7%
1,3%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
0,5%
0,5%
0,7%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
0,5%
0,5%
0,6%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
2,0%
2,0%
1,6%
+
09:00
none
Norway (NOK)
25,4B
 
23,6B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
0,6%
0,6%
0,0%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
0,7%
0,7%
0,0%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
1,4%
1,4%
0,8%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
1,1%
1,1%
0,6%
+
10:02
none
China (CNY)
39,90%
 
31,50%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,3%
0,3%
1,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,8%
0,8%
0,6%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,7%
 
0,5%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,6%
0,6%
1,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
1,8%
1,8%
-0,2%
+
11:00
none
Turkey (TRY)
23,80B
 
23,17B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
-1,08B
 
-1,77B
+
11:30
none
UK (GBP)
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
849,37B
 
848,59B
+
13:00
none
UK (GBP)
53,1
 
52,7
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
37,53
 
38,65
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
50,02
 
52,83
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
42,86
 
41,79
+
13:00
none
Russia (RUB)
38,86
 
38,22
+
13:00
none
Turkey (TRY)
29,6
 
35,5
+
14:00
none
Turkey (TRY)
19,00%
19,00%
19,00%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
17,50%
 
17,50%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
20,50%
 
20,50%
+
14:00
none
Ukraine (UAH)
7,50%
7,00%
6,50%
+
15:30
none
USA (USD)
8,4%
5,0%
-2,5%
+
15:30
none
USA (USD)
26,30
19,50
17,40
+
15:30
none
USA (USD)
50,2
42,0
51,8
+
15:30
none
USA (USD)
66,6
 
61,6
+
15:30
none
USA (USD)
36,70
 
35,90
+
15:30
none
USA (USD)
30,8
 
30,1
+
15:30
none
USA (USD)
36,0
 
50,9
+
15:30
none
USA (USD)
69,10
 
75,90
+
15:30
none
USA (USD)
6,9%
6,3%
-3,4%
+
15:30
none
USA (USD)
28,16%
 
6,66%
+
15:30
none
USA (USD)
9,8%
5,9%
-2,7%
+
15:30
none
USA (USD)
8,2%
 
-3,1%
+
15:30
none
Canada (CAD)
-1,6%
-1,0%
3,1%
+
15:30
none
USA (USD)
3.731K
3.700K
3.727K
+
15:30
none
USA (USD)
576K
700K
769K
+
15:30
none
USA (USD)
683,00K
 
730,25K
+
15:30
none
Canada (CAD)
634,8K
 
271,7K
+
16:00
none
Russia (RUB)
580,5B
 
574,8B
+
16:15
none
USA (USD)
74,4%
75,7%
73,4%
+
16:15
none
USA (USD)
1,02%
 
-4,77%
+
16:15
none
USA (USD)
1,4%
2,8%
-2,6%
+
16:15
none
USA (USD)
2,7%
4,0%
-3,7%
+
17:00
none
USA (USD)
0,5%
0,5%
0,4%
+
17:00
none
USA (USD)
83
83
82
+
17:00
none
USA (USD)
1,2%
 
1,2%
+
17:00
none
Switzerland (CHF)
 
 
 
+
17:30
none
USA (USD)
61B
67B
20B
+
17:30
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
0,010%
 
0,010%
+
18:30
none
USA (USD)
0,015%
 
0,010%
+
18:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
19:00
none
Russia (RUB)
1,1%
-1,0%
-3,2%
+
21:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
23:00
none
USA (USD)
-65,50B
 
-49,10B
+
23:00
none
USA (USD)
72,60B
 
105,80B
+
23:00
none
USA (USD)
4,2B
 
91,0B
+
23:00
none
USA (USD)
-38,00B
 
50,30B
+
23:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
วันศุกร์ 16.04.2021
01:30
none
New Zealand (NZD)
63,6
 
53,4
+
02:00
none
Japan (JPY)
13
 
6
+
03:30
none
Singapore (SGD)
1,20%
-1,30%
8,30%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
12,10%
1,00%
4,20%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
5,610B
 
6,210B
+
04:30
none
China (CNY)
4,6%
 
4,3%
+
05:00
none
Japan (JPY)
41,07
 
40,29
+
05:00
none
China (CNY)
73,73
 
72,69
+
05:00
none
China (CNY)
25,6%
25,0%
35,0%
+
05:00
none
China (CNY)
0,6%
1,5%
3,2%
+
05:00
none
China (CNY)
18,3%
19,0%
6,5%
+
05:00
none
China (CNY)
18,3%
 
2,3%
+
05:00
none
China (CNY)
14,1%
17,2%
35,1%
+
05:00
none
China (CNY)
24,5%
 
35,1%
+
05:00
none
China (CNY)
34,2%
28,0%
33,8%
+
05:00
none
China (CNY)
33,90%
 
33,78%
+
05:00
none
China (CNY)
5,3%
 
5,5%
+
05:00
none
China (CNY)
 
 
 
+
09:00
none
UK (GBP)
11,5%
 
-35,5%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
497,2%
 
-12,3%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
18,7%
 
6,7%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
35,9%
 
-19,0%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
50,4%
 
14,5%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
37,8%
 
5,0%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
191,7%
 
-20,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
453,4%
 
-43,1%
+
09:30
none
Switzerland (CHF)
-0,2%
 
-1,1%
+
09:30
none
Switzerland (CHF)
0,6%
 
0,3%
+
10:30
none
Thailand (THB)
32,2B
 
33,0B
+
10:30
none
Thailand (THB)
247,4B
 
245,7B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
4,754B
 
1,584B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,61B
 
-0,19B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
0,9%
0,9%
1,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
1,0%
1,0%
0,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
0,9%
0,9%
0,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
1,3%
1,3%
0,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
1,3%
 
0,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
0,9%
 
0,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
1,0%
1,0%
1,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
0,8%
0,8%
0,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
17,7B
 
11,0B
+
12:00
none
UK (GBP)
 
 
 
+
12:00
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Cunliffe Speaks
 
 
 
+
12:00
none
UK (GBP)
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
106,53
 
106,54
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
2,7%
 
-8,8%
+
15:30
none
USA (USD)
1,766M
1,750M
1,720M
+
15:30
none
USA (USD)
1,739M
1,613M
1,457M
+
15:30
none
USA (USD)
19,4%
 
-11,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
8,52B
 
1,11B
+
15:30
none
Canada (CAD)
10,54B
 
3,35B
+
15:30
none
Canada (CAD)
-0,7%
-0,4%
4,0%
+
17:00
none
USA (USD)
2,70%
 
2,70%
+
17:00
none
USA (USD)
79,7
83,6
79,7
+
17:00
none
USA (USD)
86,5
89,6
84,9
+
17:00
none
USA (USD)
97,2
96,3
93,0
+
17:00
none
USA (USD)
3,7%
 
3,1%
+
19:00
none
Russia (RUB)
16,0%
 
10,7%
+
19:00
none
Russia (RUB)
3,6%
 
3,5%
+
20:00
none
USA (USD)
344
 
337
+
20:00
none
USA (USD)
439
 
432
+
22:30
none
UK (GBP)
25,6K
 
20,0K
+
22:30
none
USA (USD)
3,4K
 
3,5K
+
22:30
none
USA (USD)
36,0K
 
43,0K
+
22:30
none
USA (USD)
543,3K
 
536,2K
+
22:30
none
USA (USD)
492,7K
 
511,7K
+
22:30
none
USA (USD)
180,9K
 
189,5K
+
22:30
none
USA (USD)
-6,1K
 
-9,4K
+
22:30
none
USA (USD)
-51,3K
 
-51,6K
+
22:30
none
USA (USD)
-40,1K
 
-45,3K
+
22:30
none
USA (USD)
36,4K
 
32,3K
+
22:30
none
USA (USD)
224,0K
 
233,8K
+
22:30
none
USA (USD)
5,5K
 
11,2K
+
22:30
none
Canada (CAD)
2,4K
 
2,7K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
0,8K
 
3,2K
+
22:30
none
Australia (AUD)
3,8K
 
4,1K
+
22:30
none
Japan (JPY)
-58,3K
 
-58,0K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
2,5K
 
3,1K
+
22:30
none
Russia (RUB)
6,3K
 
6,9K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
66,9K
 
67,5K
+
เลื่อนขึ้น